HOME > PRODUCT > ANTENNA > DIVERSITY UNIT

 

 

 

 

DC 12V 전원사용
DIVERSITY 전용 안테나 사용 (STA-16, 7KW)

영상 출력신호로 동작(VIDEO OUT SIGNAL)

 - A/V 출력 단자 이용

증폭회로내장(GAIN 20db)